heartskips

14 tekstów – auto­rem jest hear­tskips.

Musze zro­bić do cho­lery coś ze swoim życiem. Wstać,wziąć się w garść i iść da­lej.Mam dość sie­dze­nia ciągle w tym dołku,chciałabym w końcu coś osiągnąć ,mieć choć raz uda­ny dzień,miesiąc,rok. Pragnę spełnić [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2013, 16:31

Na­wet nie wiesz,ale przyp­ra­wiasz mnie o dreszcze,spra­wiasz że się uśmie­cham i potęgu­jesz ból. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 września 2013, 15:00

Niektórzy ludzie zbyt dużo myślą. Niektórzy nie myślą pra­wie wca­le.Ale to ci którzy myślą bar­dziej po­pełniają więcej błędów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2013, 17:33

Ten głupi strach mnie obezwład­nia,przez niego nie mogę iść dalej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 sierpnia 2013, 21:11

Po pew­nym cza­sie stwier­dziłam że byłeś je­dyną osobą na świecie która kochałam i której poz­wo­liłam tak szyb­ko odejść.Ludzie rodzą się z całym ser­cem które chce kochać i prag­nie być kocha­nym.W życiu doświadczamy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 sierpnia 2013, 20:11

Miłość nie przyj­dzie wte­dy kiedy będziesz na nią go­towy.Po­jawi się nies­podziewa­nie,w naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie,kiedy two­je życie będzie przy­pomi­nać bieg przez piekło.Uk­radnie ci ser­ce,zniszczy doszczętnie wszys­tko na co ty­le lat pra­cowałeś i każe [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2013, 17:07

Są oso­by,które zaw­sze będą ważne,cho­ciaż nie wiem jaką krzywdę by wyrządziły, po­zos­taną z tobą.Może nie w ser­cu,nie w pa­mięci,ale w to­bie.Spoczy­wają w przeszłości życia uwięzione ra­zem z chwi­lami i zdarze­niami,do których często [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 sierpnia 2013, 00:36

Niemożli­we jest to jak szyb­ko płynie czas.Nie zdążyłam się od­wrócić,odet­chnąć,po­myśleć a ty­le miesięcy,dni prze­leciało przez pal­ce.Codzien­nie sta­ram się o tym nie myśleć,ale dziś wiem ile lat zmar­no­wałam na myśle­niu o niczym,użala­niu się nad samą sobą,sta­niu w miej­scu.Te­raz przyszedł mój czas.Muszę się zat­rzy­mać.Od­począć od ru­tyny i mo­noton­ni,uśmie­chnąć do życia,które jest tak wspa­niałe i po­myśleć po co tu jes­tem i ja­ki jest mój cel ,który muszę zrealizować. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lipca 2013, 18:38

Wielu ludzi za­pyta­nych cze­go boją się w życiu naj­bar­dziej od­po­wiada sa­mot­ności.Ja nie muszę,ja jes­tem samotna. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lipca 2013, 12:40

Im więcej do­wiaduję się o ludziach, tym gor­si stają się w moich oczach. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 czerwca 2013, 12:30

heartskips

heartskips

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność